Filozofie - bakalářské studium

Studium nabízí Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3 roky, 6 semestrů
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt Vladislava Kerlesová, Bc.
e-mail: vladislava.kerlesova@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářské studium filozofie bude zaměřeno na klasická filozofická témata s extenzí k otázce výchovy. Cílem je uvést studenty do systematického, tj. vědeckého myšlení; naučit je práci s odbornými prameny a kritickému myšlení; na základě toho porozumět problematice metody společensko-pedagogických oborů a shledat úskalí a klady aplikace teoretických poznatků do praxe; konkretizovat pedagogické myšlení ve filozofickém kontextu; ozřejmit význam antropologicko-filozofických předpokladů jakýchkoli výchovných koncepcí. Cílem je přispět pomocí „aplikovatelnosti” filozofie ke kultivaci života moderního člověka a obnově hlubší dimenze jeho bytí.

Studium je ukončeno Státní bakalářská zkouška.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška sestává ze dvou částí: a) písemná; představuje test ze znalostí základů společenských věd (20 otázek) a znalostí filozofie v gymnaziálním rozsahu (30 otázek). K otázkám se nabízejí vždy čtyři odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Za správně zodpovězenou otázku je 1 bod. b) ústní; na základě bodového hodnocení písemné části (maximálně 50 bodů) bude 120 nejúspěšnějších uchazečů pozváno k ústní zkoušce. Uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskuse o filosofické literatuře – seznam četby předloží komisi při ústní zkoušce. Za ústní část zkoušky lze získat maximálně 30 bodů.
Uplatnění absolventů Absolventi získají obecný vhled a dílčí specializační znalosti o vztahu filozofie a výchovy v kontinuitě evropského myšlení od antiky po dnešek, o významu aplikace filozofických poznatků na problémy výchovy a vzdělávání a nutnosti jejich hlubšího promýšlení. Osvojí si podle vlastní volby rovněž podrobnější znalosti o problematice školské politiky a školského managementu, což budou moci posuzovat v interdisciplinárním kontextu. Předpokládaným uplatněním absolventů jsou všechny oblasti společnosti, které se nějak dotýkají správy a kultivace hodnot vzdělání a výchovy. Praktickým uplatněním mohou být subjekty na úrovni státní správy či soukromé instituce zabývající se sebevzděláváním, případně organizace neziskové; poradenství v otázkách vzdělávání, odborná osvětová činnost. Nabízí se rovněž působení v organizacích věnujících se integraci různých sociálních skupin a humanitární pomoci, dále např. v žurnalistice a knižních nakladatelstvích atd. Absolvent bude rovněž schopen pracovat v odborných útvarech regionální i celostátní veřejné správy, na místech, kde se klade důraz na komunikaci interkulturní i mezi vědními obory, zejména přírodními a společenskými vědami.

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt na společnost tel: 466 036 224
Fax: 466 036 228
e-mail: jana.zacharova@upce.cz
web: http://www.upce.cz/ff/index.html
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Filozofie

0 Kč
1. Humanitní studia - Aplikovaná etika
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
0 Kč
2. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
3. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
4. Filozofie - bakalářské studium
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
5. Filozofie a společenské vědy
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.