VŠEOBECNÁ SESTRA (prezenční i kombinované)

Studium nabízí Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Olbrichova 25, Opava, 746 01, Opava
Kontakt PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (vedoucí Ústavu ošetřovatelství)
tel: +420 553 684 704
e-mail: iva.kajnarova@fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Všeobecné sestry se připravují na vykonávání specifických činností v oblasti zdravotní péče. Ta mimo jiné zahrnuje péči poskytovanou dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích. Tyto sestry umí chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin v souvislosti s jejich autonomií a soběstačností v oblasti tělesných a psychických funkcí. Všeobecné sestry umí přizpůsobit poskytovanou péči psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem života zdravých i postižených osob. Profesní kompetence (činnosti / způsobilost / kvalifikace) všeobecných sester představuje výstupní znalosti a dovednosti, které se týkají profesionálních hodnot a rolí sester; ošetřovatelské praxe a klinického rozhodování; komunikace a interpersonálních dovedností; managementu a vedením týmu. Získanými kompetencemi (znalostmi a dovednostmi) budou absolventi schopni přispívat k realizaci moderního pojetí ošetřovatelské péče zejména individualizovaného uspokojování potřeb klientů/pacientů.

Organizace studia

Tříletý studijní obor Všeobecná sestra v prezenční formě připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným i umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí, ve kterém žijí. Zís-kané vědomosti a dovednosti umožňují absolventům zhodnotit aktuální zdravotní stav a bio-psycho-sociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích. Studium je tříleté (šesti semestrové), prezenční. Absolventi získají profesně kvalifikační vysokoškolské vzdělání s akademickým titulem bakalář (Bc.). Získaná profesní kvali-fikace všeobecné sestry umožňuje vedle flexibility na trhu práce i tzv. euro-registraci k výkonu povolání ve státech Evropské unie.

Kurikulum (50% teorie a 50% praxe a prak-tické výuky) zahrnuje: Základní disciplíny: anatomie, fyziologie, patologie, hygiena (preventivní lékařství, výchova ke zdraví), epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, biofyzika, radiologie, biochemie, farmakologie, hematologie, aj. Ošetřovatelství: filozofie a etika v ošetřovatelství; organizační systémy zdravotní péče a ošetřovatelství; ošetřovatelská péče ve vztahu k všeobecnému lékařství a medicínským oborům (interna, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, psychiatrie, geriatrie, onkologie, aj.);
Společenské vědy: sociologie, pedagogika, psychologie, management a administrativa, právo a legislativa ve zdravotnictví, v ošetřovatelství, v sociální práci, aj.

Www stránka www.fvp.slu.cz/
Studium je ukončeno Bc.-státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Test obecných studijních předpokladů – Národní srovnávací zkoušky Scio. Více informací na http://www.scio.cz.
Uplatnění absolventů Uplatnění je možné v rámci aktuálně se měnící struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb v oblastech primární, sekundární i terciární péče o zdraví obyvatelstva zahrnující jednotlivce, rodiny, komunity, ohrožené skupiny, duševně nemocné, handicapované, nevyléčitelně nemocné, umírající, apod. Teoretické a praktické znalosti umožní absolventům vést a řídit ošetřovatelský tým, privátní praxi nebo agenturu poskytující služby v oblasti ošetřovatelské péče.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. V minulém akademickém roce byli uspokojeni všichni uchazeči o ubytování. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy. Více informací : http://www.fvp.slu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Olbrichova 25, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 841
Fax: +420 553 684 839
e-mail: petra.povazska@fvp.slu.cz
web: www.fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Lékařské a zdravotnické vědy

1. Fyzioterapie - prezenční navazující magisterské studium
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
denní, magisterské
Olomouc
2. Biomedicínská technika a bioinformatika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
3. VŠEOBECNÁ SESTRA (prezenční i kombinované)
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
0 Kč
4. Laboratorní asistent
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická…
denní, čtvrtletní
Hradec Králové
5. Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
denní, bakalářské
Olomouc
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.044s
design: widegrafik.