SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE ( prezenční i kombinované)

Studium nabízí Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Olbrichova 25, Opava, 74601, Opava
Kontakt doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd)
tel: +420 553 684 506
e-mail: petra.skoumalova@fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi studijního oboru najdou uplatnění v institucích, jejichž náplní je prevence, diagnostika i náprava sociálně-patologických jevů. Tříleté bakalářské studium sociální pa-tologie a prevence je koncipováno tak, že absolvent bude vybaven odbornými teore-tickými i praktickými znalostmi a doved-nostmi, nezbytnými pro plnění role odborného pracovníka v oblasti sociálně-patologických jevů. Absolventi budou schopni uplatnit se jako vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci pro praktický výkon činností v personálně-sociální, preventivně-represivní a edukační, v oblasti péče o děti, dospívající a dospělé. Absolventům se po ukončení studia otevírá možnost praktického uplatnění zejména ve:

 • školních zařízeních (např. dětský domov, domov dětí a mládeže, středisko volného času atd.); zdravotnických zařízeních, která se zabývají prevencí a léčbou sociálně patologických jevů (např. psychiatrická léčebna, kontaktní centrum, AT poradna atd.; studiem však absolvent nezíská způsobilost k výkonu zdravotnického povolání);
 • institucích vězeňské služby (např. věznice a vazební věznice, Institut vzdělávání vězeňské služby ČR).

V této souvislosti studenti oboru Sociální patologie a prevence vykonávají průběžnou a souvislou odbornou praxi např. v rámci těchto zařízení: Vězeňská služba ČR, věznice Opava, věznice Ostrava-Heřmanice; Probační a mediační služba ČR, středisko Opava; Dětský domov a školní jídelna Opava, Radkov-Dubová; Fond ohrožených dětí, pobočka Opava a Klokánek v Dolním Benešově; Klub Modrá kočka (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) v Opavě; Dětské centrum Čtyřlístek, Opava; Psychiatrická léčebna Opava, Bohnice, Šternberk; Krizové a kontaktní centrum „Pod Slunečníkem“, Opava; Centrum Elim v Opavě (nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež – nízkoprahové kluby); Statutární město Opava – oddělení sociálně-právní ochrany dětí; Kontaktní street centrum Ostrava Renarkon, o.p.s.; Dětský diagnostický ústav, Valašské Meziříčí; Proxima Sociale, o.s., Praha (kontaktní centrum Krok) aj.

Organizace studia

Tento tříletý bakalářský studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě. Je zaměřen na přípravu vysokoškol-sky kvalifikovaných odborníků pro praxi – specialistů v oblasti sociálně patologických jevů, kteří budou zaměřeni především na prevenci příčin vzniku těchto jevů. Dále bu-dou provádět jejich screening, včetně cíle-ných intervenčních zásahů na úrovni jednotlivců, sociálních skupin či sociálních sítí. Absolvent tohoto oboru získá teoretické znalosti i praktické dovednosti z pedagogiky (včetně edukace a reedukace), aplikované psychologie, aplikované sociální práce ap. Obor se snaží reagovat na vzrůstající výskyt sociálně-patologických jevů u dětí, dospívajících a dospělých v naší společnosti, zejména v Moravskoslezském kraji. Cíle studia Hlavním cílem studijního oboru Sociální patologie a prevence je odborně připravit posluchače jak pro teoretickou, tak pro prak-tickou činnost zejména v oblasti prevence, screeningu, diagnostiky a prognózy sociálně-patologických jevů i systémových intervencí. Důraz je kladen na prevenci sociálně-patologických faktorů, které v současnosti způsobují posuny vnímání hranice mezi zdravým a nemocným, normálním a devi-antním, přípustným a škodlivým. Cílem studijního oboru je připravit odborníky tak, aby:

 • znali potřebné teoretické poznatky, chápali sociálně-patologické jevy v jejich šíři a podmíněnosti;
 • dokázali aplikovat získané poznatky a dovednosti v každodenních i krizových situacích;
 • uměli analyzovat reálně existující i potenciální sociálně-patologické jevy,
 • dokázali syntetizovat různé diagnostické a intervenční postupy;
 • byli schopni zhodnotit závažnost sociálně-patologických jevů;
 • dokázali posoudit zdroje těchto jevů, jejich aktéry i své vlastní možnosti zvládnout náročné situace;
 • uměli spolupracovat s příslušníky dalších pomáhajících profesí;
 • byli připraveni pro další odborné vzdělávání.

Studijní obor je s ohledem na možnosti uplatnění absolventů zaměřen na čtyři hlavní oblasti:

 • psychologie a aplikovaná psychologie,
 • sociální vědy a sociální patologie,
 • pedagogické vědy,
 • společenskovědní modul.
Www stránka www.fvp.slu.cz
Studium je ukončeno Bc. – státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Test obecných studijních předpokladů – Ná-rodní srovnávací zkoušky Scio. Více infor-mací na http://www.scio.cz.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. V minulém akademickém roce byli uspokojeni všichni uchazeči o ubytování. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy. Více informací : http://www.fpf.slu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Olbrichova 25, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 841
Fax: +420 553 684 839
e-mail: petra.povazska@fvp.slu.cz
web: www.fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Pedagogika

55 000 Kč
1. Angličtina jako cizí jazyk
AKCENT College
denní, bakalářské
Praha
0 Kč
2. Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, magisterské
Hradec Králové
3. Program Fyzika, obor Fyzika pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
4. Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, magisterské
Hradec Králové
0 Kč
5. Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.059s
design: widegrafik.