SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE ( prezenční i kombinované)

Studium nabízí Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Olbrichova 25, Opava, 74601, Opava
Kontakt doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd)
tel: +420 553 684 506
e-mail: petra.skoumalova@fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi studijního oboru najdou uplatnění v institucích, jejichž náplní je prevence, diagnostika i náprava sociálně-patologických jevů. Tříleté bakalářské studium sociální pa-tologie a prevence je koncipováno tak, že absolvent bude vybaven odbornými teore-tickými i praktickými znalostmi a doved-nostmi, nezbytnými pro plnění role odborného pracovníka v oblasti sociálně-patologických jevů. Absolventi budou schopni uplatnit se jako vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci pro praktický výkon činností v personálně-sociální, preventivně-represivní a edukační, v oblasti péče o děti, dospívající a dospělé. Absolventům se po ukončení studia otevírá možnost praktického uplatnění zejména ve:

 • školních zařízeních (např. dětský domov, domov dětí a mládeže, středisko volného času atd.); zdravotnických zařízeních, která se zabývají prevencí a léčbou sociálně patologických jevů (např. psychiatrická léčebna, kontaktní centrum, AT poradna atd.; studiem však absolvent nezíská způsobilost k výkonu zdravotnického povolání);
 • institucích vězeňské služby (např. věznice a vazební věznice, Institut vzdělávání vězeňské služby ČR).

V této souvislosti studenti oboru Sociální patologie a prevence vykonávají průběžnou a souvislou odbornou praxi např. v rámci těchto zařízení: Vězeňská služba ČR, věznice Opava, věznice Ostrava-Heřmanice; Probační a mediační služba ČR, středisko Opava; Dětský domov a školní jídelna Opava, Radkov-Dubová; Fond ohrožených dětí, pobočka Opava a Klokánek v Dolním Benešově; Klub Modrá kočka (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) v Opavě; Dětské centrum Čtyřlístek, Opava; Psychiatrická léčebna Opava, Bohnice, Šternberk; Krizové a kontaktní centrum „Pod Slunečníkem“, Opava; Centrum Elim v Opavě (nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež – nízkoprahové kluby); Statutární město Opava – oddělení sociálně-právní ochrany dětí; Kontaktní street centrum Ostrava Renarkon, o.p.s.; Dětský diagnostický ústav, Valašské Meziříčí; Proxima Sociale, o.s., Praha (kontaktní centrum Krok) aj.

Organizace studia

Tento tříletý bakalářský studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě. Je zaměřen na přípravu vysokoškol-sky kvalifikovaných odborníků pro praxi – specialistů v oblasti sociálně patologických jevů, kteří budou zaměřeni především na prevenci příčin vzniku těchto jevů. Dále bu-dou provádět jejich screening, včetně cíle-ných intervenčních zásahů na úrovni jednotlivců, sociálních skupin či sociálních sítí. Absolvent tohoto oboru získá teoretické znalosti i praktické dovednosti z pedagogiky (včetně edukace a reedukace), aplikované psychologie, aplikované sociální práce ap. Obor se snaží reagovat na vzrůstající výskyt sociálně-patologických jevů u dětí, dospívajících a dospělých v naší společnosti, zejména v Moravskoslezském kraji. Cíle studia Hlavním cílem studijního oboru Sociální patologie a prevence je odborně připravit posluchače jak pro teoretickou, tak pro prak-tickou činnost zejména v oblasti prevence, screeningu, diagnostiky a prognózy sociálně-patologických jevů i systémových intervencí. Důraz je kladen na prevenci sociálně-patologických faktorů, které v současnosti způsobují posuny vnímání hranice mezi zdravým a nemocným, normálním a devi-antním, přípustným a škodlivým. Cílem studijního oboru je připravit odborníky tak, aby:

 • znali potřebné teoretické poznatky, chápali sociálně-patologické jevy v jejich šíři a podmíněnosti;
 • dokázali aplikovat získané poznatky a dovednosti v každodenních i krizových situacích;
 • uměli analyzovat reálně existující i potenciální sociálně-patologické jevy,
 • dokázali syntetizovat různé diagnostické a intervenční postupy;
 • byli schopni zhodnotit závažnost sociálně-patologických jevů;
 • dokázali posoudit zdroje těchto jevů, jejich aktéry i své vlastní možnosti zvládnout náročné situace;
 • uměli spolupracovat s příslušníky dalších pomáhajících profesí;
 • byli připraveni pro další odborné vzdělávání.

Studijní obor je s ohledem na možnosti uplatnění absolventů zaměřen na čtyři hlavní oblasti:

 • psychologie a aplikovaná psychologie,
 • sociální vědy a sociální patologie,
 • pedagogické vědy,
 • společenskovědní modul.
Www stránka www.fvp.slu.cz
Studium je ukončeno Bc. – státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Test obecných studijních předpokladů – Ná-rodní srovnávací zkoušky Scio. Více infor-mací na http://www.scio.cz.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. V minulém akademickém roce byli uspokojeni všichni uchazeči o ubytování. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy. Více informací : http://www.fpf.slu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Olbrichova 25, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 841
Fax: +420 553 684 839
e-mail: petra.povazska@fvp.slu.cz
web: www.fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Pedagogika

top
1. Učitelství odborných předmětů
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v…
dálkové, bakalářské
Brno
top
2. Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v…
denní, bakalářské
Brno
3. Program Chemie, obor Chemie pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
4. Program Informatika, obor Informatika pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
5. Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.