Bakalářské studijní programy

Studium nabízí Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Studium nabízí 3
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 600 Kč
Lokalita studia Veveří 70, 61180, Brno
Kontakt Mgr. Lenka Podrabská
tel: +420 549 49 6579
Fax: +420 541 213 162
e-mail: Lenka.Podrabska@law.muni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi bakalářského studijního programu: Mezinárodněprávní obchodní studia:

  • absolvent tohoto programu najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě.

Teorie a praxe trestního a správního procesu:

  • absolvent tohoto tohoto programu najde uplatnění ve veřejné správě v rozsahu resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti (vězeňská služba, justiční stráž) Ministerstva obrany (vojenská policie), Ministerstva financí (celní správa), a ostatních rezortů na úseku správního trestání.

Veřejná správa:

  • absolvent tohoto programu najde uplatnění zejména v orgánech a institucích veřejné správy.

Vyšší justiční úředník:

  • absolvent může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů.
Organizace studia

Výuka v bakalářském studiu probíhá v blocích, šestkrát až osmkrát za semestr, vždy ve všední dny. Konkrétní dny výuky se mohou během studia změnit.

Www stránka https://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Studium je ukončeno Státní zkouška, bakalářské práce
Podmínky přijetí Přijímací zkoušky Povinnou součástí přijímacího řízení na Bc. a Mgr. studium na Právnické fakultě MU je Test studijních předpokladů (TSP), žádné jiné testy se nekonají. Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. V Testu studijních předpokladů budete odpovídat na 60 otázek v 6 subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je jen jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená 0 bodů. Uchazečům o přijetí do programu Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok , bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. Příklad: Pokud uchazeč dosáhne percentilu 50 a prokáže požadovanou praxi, bude jeho celkový výsledek činit 60 (50+20% z 50 = 60). Pokud uchazeč dosáhne percentilu 90 a prokáže požadovanou praxi v oboru, bude jeho celkový výsledek činit 100 (90+20% z 90 = 108, ale celkový výsledek může činit nejvýše 100). Doporučená literatura pro TSP S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.mu­ni.cz/tsp/ ) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.mu­ni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám. Způsob vyhodnocení TSP K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce k TSP. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat percentil maximálně 100 a minimálně téměř 0. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Studium je v češtině. Na Masarykově univerzitě studuje stále více zahraničních studentů. Univerzita chce zpřístupnit studium nadaným studentům a mladým vědcům také ze zahraničí, zvláště ze sousedních zemí.

Detail školy

Organizátor studia Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Adresa sídla školy Veveří 70, 61180, Brno
Kontakt na společnost tel: 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax: 541 213 162
e-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
web: www.law.muni.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Správní právo

25 000 Kč
1. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
externí, bakalářské, magisterské
Brno
0 Kč
2. Bakalářské studijní programy
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
externí, bakalářské
Brno
14 000 Kč
3. Veřejnoprávní ochrana
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola…
dálkové, tříleté
Praha
19 000 Kč
4. Veřejnoprávní ochrana
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola…
denní, čtvrtletní
Praha
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.