Stavební inženýrství

Studium nabízí Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Studium nabízí 4 roky
Lokalita studia Veveří 95, 602 00 Brno, Brno
Kontakt Světlana Popelová, Ing.
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je, aby absolvent tohoto programu:  mohl získat po předepsané délce praxe autorizaci jako autorizovaný inženýr v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., aby tedy byl oprávněn vykonávat následující vybrané a odborné činnosti: o vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů, o podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem, o vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, o provádět statické a dynamické výpočty staveb, o provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, o provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, o vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány, o vést realizaci stavby, provádět geodetická měření pro projektovou činnost,vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, o provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, o zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, o vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,  byl zrovnoprávněn co do délky i kvality dosaženého vysokoškolského vzdělání s absolventy stejně dlouhých a v současné době akreditovaných bakalářských studijních programů na Stavebních fakultách ČVUT v Praze a VŠB v Ostravě,  měl snazší a lepší uplatnění při zařazení na trhu práce nejen v ČR ale hlavně v zemích EU, neboť disponuje odpovídající jazykovou kvalifikací  mohl studovat v navazujících tří semestrálních magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí. Bakalářský studijní program Stavební inženýrství se standardní délkou studia 4 roky je:  navržen tak, aby absolvent tohoto programu získal nezbytné teoretické, ale dostatečné odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebnictví, které jsou založené na soudobé úrovni poznání v oboru, na zvládnutí odborných aplikací a které rozvíjí tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu,  po obsahové stránce navržen tak, aby vyhovoval požadavkům o zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách o zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR a vyhovuje standardům formulovaných v dokumentech o Criteria for Accrediting Engineering Programs (Technology Accrediting Commision, ASCE, Baltimore, 2000) o Quality Assesment and Accreditation in Civil Engineering Education (Zpráva projektu EUCEET, 2000)

Studium je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou, na základě úspěšného vypracování a obhájení bakalářské práce získá absolvent akademický titul bakalář (ve zkratce Bc před jménem).

Detail školy

Organizátor studia Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Adresa sídla školy Veveří 95, 602 00, Brno
Kontakt na společnost tel: 541147120, 541147127, 541147123
Fax: 541147160
e-mail: 2981@fce.vutbr.cz
web: www.fce.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Stavebnictví

1. Stavební inženýrství
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
externí, bakalářské
Brno
2. Geodézie a kartografie
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
denní, bakalářské
Brno
3. Stavební inženýrství
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
denní, bakalářské
Brno
4. Civil Engineering
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
denní, bakalářské
Brno
5. Geodézie a kartografie
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
externí, bakalářské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.064s
design: widegrafik.