MODERNÍ TECHNOLOGIE V POLYGRAFII

Studium nabízí Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice

Studium nabízí 2
Cena (neplátce DPH) 50 000 Kč
Poznámka k ceně Přijetí k licenčnímu studiu je bez přijímacích zkoušek či přijímacích pohovorů. Nezbytnou podmínkou přijetí je uhrazení vložného ve výši 50 000 Kč.
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia Studentská 95, 53002, Pardubice
Kontakt Ing. Hana Holická, Ph.D.
tel: 466 038 067
Fax: 466 038 031
e-mail: hana.holicka@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu, zabývají se obchodem s polygrafickými výrobky nebo jsou dodavateli materiálů pro polygrafický průmysl. Studium bude realizováno formou tematických bloků přednášek, seminářů a praktických cvičení ukončených písemnou zkouškou. Ve druhém semestru studia student vypracuje písemnou závěrečnou práci na zadané téma, kterou u závěrečné zkoušky bude obhajovat. Účastník kurzu získá široký rozsah znalostí ve všech oblastech polygrafických výrob a aplikací tiskových technik, řadu informací o polygrafických materiálech i nejnovějších technologiích, o postupech hodnocení kvality tiskovin a požadavcích současných ISO norem pro polygrafické výroby.

Organizace studia

1.Licenční studium trvá dva semestry a má celkový rozsah 224 hodin, které zahrnují přednáš-ky, semináře, praktická cvičení, exkurze, konzultace a zkoušky. 2.Licenční studium bude zahájeno v říjnu 2017 a ukončeno v únoru 2019. 3.Licenční studium je organizováno formou distančního studia ve formě dvoudenních sou-středění sedmkrát za semestr. 4.Obsah licenčního studia je rozdělen do sedmi předmětových bloků, každý předmětový blok je uzavřen písemnou klasifikovanou zkouškou. S požadavky ke zkouškám budou studenti seznámeni na začátku každého předmětového bloku. 5.Student, který složí předepsané zkoušky a vypracuje písemnou závěrečnou práci na zadané téma, může přistoupit k závěrečné obhajobě. 6.Děkan FCHT Univerzity Pardubice jmenuje předsedu a členy zkušební komise pro závěreč-né obhajoby. 7.Administrativně a organizačně je studium zabezpečované Katedrou polygrafie a fotofyziky ve spolupráci se studijním oddělením FCHT a dalšími pracovišti rektorátu Univerzity Pardu-bice. 8.Doklad o úspěšném absolvování licenčního studia a o vykonání závěrečné obhajoby vydává Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. 9.Odborná výuka licenčního studia je zajištěna učiteli Katedry polygrafie a fotofyziky.

Další informace o studiu 1.Do licenčního studia jsou přijímáni absolventi vysokých škol, kteří se závazně přihlásí ve stanoveném termínu. Dále mohou být přijati i absolventi středních škol oboru polygrafie ne-bo blízkého zaměření, pokud v oboru polygrafie pracují. 2.Přijetí k licenčnímu studiu je bez přijímacích zkoušek či přijímacích pohovorů. Nezbytnou podmínkou přijetí je uhrazení vložného ve výši 50 000 Kč. Vložné je osvobozeno od DPH. 3.Na základě rozhodnutí o přijetí k licenčnímu studiu vzniká uchazeči právo na zápis do stu-dia. Zápis do studia se uskutečňuje na začátku prvního soustředění. 4.Počet účastníků licenčního studia v jednom běhu je omezen na 24. 5.K licenčnímu studiu je možné se přihlásit do 27. 8. 2017. Po tomto termínu je možné při-hlášku akceptovat za předpokladu, že nebude naplněný počet posluchačů. 6.Kontaktní osobou k přijímání přihlášek ke studiu je Ing. Hana Holická, Ph.D., tel.: 466 038 067, fax: 466 038 031, e-mail: hana.holicka@upce.cz.
Uplatnění absolventů Účastník kurzu získá široký rozsah znalostí ve všech oblastech polygrafických výrob a apli-kací tiskových technik, řadu informací o polygrafických materiálech i nejnovějších technologi-ích, o postupech hodnocení kvality tiskovin a požadavcích současných ISO norem pro polygra-fické výroby.

Detail školy

Organizátor studia Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 573, 53210, Pardubice
Kontakt na společnost tel: +420 466 036 111
e-mail: dekanat.fcht@upce.cz
web: www.uni-pardubice.cz/fcht
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysokoškolská vzdělávací činnost.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. Polymerní materiály a technologie, specializace Komunikace v…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
2. 2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
3. 3901R017 Klinická biologie a chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
4. 3911T011 Materiálové inženýrství
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
5. 2802T004 Technická fyzikální a analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.034s
design: widegrafik.