Sociální a diakonická práce

Studium nabízí Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 2 500 Kč
Poznámka k ceně 2500 Kč za semestr
Poplatek za přijímací zkoušky 300 Kč
Lokalita studia Blažejské náměstí 9, 772 00, Olomouc
Kontakt Bc. Lenka Staňková, DiS.
tel: +421 585 208 813
Fax: +421 585 227 508
e-mail: info@dorkas.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent vzdělávacího programu Sociální a diakonická práce je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka s kvalifikací podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Uplatňuje se tedy všude tam, kde se provádí odborná sociální práce s klienty (jednotlivci, rodinami, skupinami a komunitami), a to v široké škále sociálních institucí nejrůznějších zřizovatelů (stát, církve, neziskové organizace apod.)

Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti sociálních služeb, sociální prevence, sociálního poradenství a též křesťansky orientovaných diakonických, charitativních, katechetických, pastoračních či volnočasových aktivit . Absolvent je připraven i pro práci na úseku sociální práce ve sféře veřejné správy. Zde se může uplatnit jako sociální pracovník v resortu práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra i spravedlnosti.

Absolvent je komplexně připraven pro tyto typové pozice podle Integrovaného systému typových pozic (ISTP):

– Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách
- Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách
- Odborný resocializační pracovník
- Samostatný resocializační pracovník
- Poradce v sociálních službách
- Odborný asistent v sociálních službách
- Koordinátor pečovatelské služby
- Samostatný sociální pracovník
- Zdravotně sociální pracovník
- Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby
- Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně-právní ochranu
- Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče
- Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci
- Odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti
- Odborný profesní poradce služeb zaměstnanosti
- Odborný pracovník rekvalifikací
- Odborný referent rovných příležitostí ve školství
- Odborný referent speciálního vzdělávání
- Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně-patologických jevů
- Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny
- Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci

Organizace studia

Vzdělávací program Sociální a diakonická práce je koncipován multidisciplinárně tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení sociálních a spirituálních problémů. Teoretickou výuku tvoří tři vzájemně se prostupující a doplňující složky: všeobecně vzdělávací předměty, odborné sociální předměty a odborné teologické předměty.

Podstatnou součástí výuky je supervidovaná odborná praxe. Probíhá v souvislých obdobích měsíčních nebo třítýdenních. Celkový rozsah odborné praxe během studia činí 21 týdnů, což v souhrnu hodin představuje cca 30 % z celkového objemu výuky.

Odborná praxe se koná především v sociálních institucích různého typu, zaměření a zřizovatelů. Diakonicky orientovaná praxe se koná v křesťansky orientovaných diakonických/charitativních a volnočasových zařízeních, případně ve sborech/farnostech křesťanských církví, misijních organizacích či v rámci duchovní služby ve vězeňství. Studentům je umožňována též odborná praxe v zahraničí.

Organizace výuky jednotlivých teoretických předmětů je realizována formou pravidelných i blokových přednášek, cvičení, seminářů a písemných prací na odborná témata. Do výuky se zařazují též exkurze v různých sociálních institucích.

V prvním ročníku studenti vypracovávají ročníkovou písemnou práci na odborné téma v rozsahu minimálně 30 stran, během druhého a třetího ročníku absolventskou práci na odborné téma v rozsahu minimálně 50 stran. V učebním plánu je vyčleněn časový prostor na individuální konzultace studentů s vedoucími a dalšími konzultanty svých písemných prací.

Podle zájmu studentů realizuje škola jednou ročně v rámci časové rezervy týdenní soustředění studentů mimo sídlo školy (v rekreační oblasti), kterým se sleduje stmelení školní komunity a začlenění přednášek, seminářů nebo výcviků nad rámec povinných nebo povinně volitelných předmětů, na které jsou podle možností zváni též odborníci z praxe či ze zahraničí.

Www stránka www.dorkas.cz
Studium je ukončeno Studium se ukončuje absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a zkoušky z odborných předmětů. Skladba odborných předmětů pro absolutorium: Teorie a metody sociální práce, Sociální politika a Praktická teolo
Podmínky přijetí Přijímací řízení probíhá formou individuálního pohovoru, při němž se zjišťuje osobnostní profil uchazeče a motivace ke studiu. Přijímací pohovor probíhá na základě motivačního dopisu. Při přijímacím řízení se kladně hodnotí předložení dokladů o projevech prokazatelného zájmu o sociální práci (osvědčení, certifikáty) nebo zapojení do charitativních či dalších církevních aktivit (reference, doporučení).
Další informace o studiu Škola uzavřela smlouvu s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity o odlišných podmínkách pro přijetí uchazečů z řad absolventů naší školy k bakalářskému studiu a o podmínkách, na základě kterých mohou být uznány předměty absolvované na naší škole.
Uplatnění absolventů Absolvování vzdělávacího programu "sociální a diakonická práce" splňuje kvalifikační podmínky pro výkon profese sociálního pracovníka v souladu se zákonem o sociálních službách.
Ubytování, strava a volný čas Škola nabízí možnost ubytování na vlastní studentské koleji (kapacita 30 lůžek), která je součástí školní budovy. Studentům jsou po vyučování včetně víkendů k dispozici všechny učebny i s jejich vybavením. Studentům jsou po vyučování včetně víkendů k dispozici veškeré učebny včetně počítačové (9 počítačů) i s jejich vybavením a připojením k internetu. V celé budově školy se lze připojit k internetu též prostřednictvím Wi-Fi sítě. Obědy jsou zajišťovány ve školní jídelně Střední zdravotnické školy, vzdálené cca 10 minut chůze od školy. Výběr je ze tří jídel. Studenti ubytovaní na koleje si snídaně a večeře připravují sami v kuchyňkách, které jsou součástí ubytovacího zařízení.
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Zahraniční studenti mohou studovat na škole Dorkas za stejných podmínek jako čeští studenti. Studenti ze Slovenska mohou psát své písemné práce ve slovenském jazyce.

Detail školy

Organizátor studia Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas
Adresa sídla školy Blažejské náměstí 9, 772 00, Olomouc
Kontakt na společnost tel: 585 208 813
Fax: 585 227 508
e-mail: info@dorkas.cz
web: www.dorkas.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Ostatní sociální vědy

0 Kč
1. Sociální komunikace v neziskovém sektoru
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
dálkové, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
2. Sociální pedagogika
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, magisterské
Hradec Králové
3. Právní administrativa
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, s.r.o., soukromá…
denní, čtvrtletní
Žďár nad Sázavou
30 000 Kč
4. Dvouletý obor s maturitou - Sociální činnost, nástavbové studium
Střední škola Spektrum Mladá Boleslav, s.r.o.
kombinované, nadstavbové
Kosmonosy, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení
70 000 Kč
5. Mediální tvorba
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, bakalářské
Praha 4
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.031s
design: widegrafik.