Management zahradních a krajinných úprav

Studium nabízí Zahradnická fakulta v Lednici

Studium nabízí 3
Lokalita studia Zahradnická fakulta MZLU, Valtická 337, Lednice, 69144, Lednice
Kontakt Ludmila Hrubá, Ing..
tel: 519 367 225
Fax: 519 367 222
e-mail: hruba@zf.mendeu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studium oboru Management zahradních a krajinářských úprav jako součásti studijního programu Zahradní a krajinářská architektura poskytuje absolventům nižší univerzitní vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin. Je seznámen rovněž s vybranými profilovými disciplínami, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například při realizacích a údržbě vegetačních prvků.

Organizace studia

Prezenční studium, které probíhá:

  1. a 2. ročník – v Brně
  2. ročník – v Lednici

Navazující magisterské studium – kompletně v Lednici

Doktorské studium – v Brně nebo v Lednici dle povahy studia

Www stránka www.zf.mendelu.cz
Studium je ukončeno státní bakalářská zkouška
Podmínky přijetí Zkouška z biologie a test výtvarné kultury jsou identické jako u bakalářského oboru Zahradní a krajinná architektura. Do druhého kola přijímacího řízení postoupí maximálně 80 osob, které se součtem bodů z písemných testů umístily na nejlepších místech. Ústní pohovor je koncipován identicky jako na oboru Zahradní a krajinná architektura.
Další informace o studiu Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání s možností pokračovat v navazujícím magisterském stupni, případně dále v postgraduálním studiu doktorského studijního programu.
Uplatnění absolventů Studium oboru Management zahradních a krajinářských úprav jako součásti studijního programu Zahradní a krajinářská architektura poskytuje absolventům nižší univerzitní vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin. Je seznámen rovněž s vybranými profilovými disciplínami, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby - například při realizacích a údržbě vegetačních prvků.
Ubytování, strava a volný čas Informace o ubytování a stravování viz: http://www.skm.mendelu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Zahradnická fakulta v Lednici
Adresa sídla školy Valtická 337, 69144, Lednice
Kontakt na společnost tel: +420 519 367 211
Fax: +420 519 367 222
e-mail: info@zf.mendelu.cz
web: http://www.zf.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Studium na Zahradnické fakultě je organizováno podle zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně. Inženýrské studium je základní formou a sestává z tříletého bakalářského a návazného dvouletého magisterského studia. V obou stupních je výuka organizována denním studiem – prezenční formou i formou kombinovanou (dálkovou). Rozdělením studia do dvou stupňů je studentům nabízena možnost ukončit svá studia již po absolvování bakalářského stupně, případně pokračovat na magisterském stupni k dosažení titulu inženýr.

Kombinované studium je dálkovou formou výuky určenou především zájemcům z praxe, protože dovoluje studium při zaměstnání nebo vlastním podnikání prostřednictvím blokové podoby kolokviální výuky. Kombinovaný způsob studia klade vyšší důraz na samostatnou práci posluchačů a maximální využití studijní literatury a doprovodných textů. Bakalářský kombinovaný program obsahuje relevantní složení studijního plánu jako prezenční studium. Absolventi této formy mohou také dále pokračovat ve studiu v magisterských programech k dosažení titulu inženýr.

Studium na fakultě probíhá v rámci Evropského kreditního a transferového systému ECTS, který rozšiřuje studentské mobility (výměnné pobyty) nejen mezi vysokými školami v České republice, ale především v zahraničí. Principem kreditního systému je bodové hodnocení předmětů a povinnost splnění bodových limitů k absolvování ročníku a celého studia. Kreditní systém výrazně napomáhá studentům při organizaci jejich vlastního studijního plánu dle jejich potřeb a odborného zájmu, také umožňuje souběžné studium vybraných disciplín na jiných vysokých školách jako volitelných kurzů. V rámci grantových projektů SOCRATES a CEEPUS stále více studentů využívá ECTS a absolvuje část studia na zahraničních vysokých školách (například BOKU Vídeň, TU Drážďany, TU Mnichov, Wageningen University Nizozemí, FESIA Angers Francie a mnohé jiné).

Akademický rok je rozdělen na zimní a letní semestr s průměrnou délkou semestru 14 týdnů. Ve studijních plánech je zařazena i odborná praxe, kterou studenti vykonávají i v zahraničí. Časový plán určuje Harmonogram studia.

Studijní plány obsahují skladbu předmětů, jejich rozsahy, kreditní hodnoty a další informace, které student musí mít k dispozici, aby se mohl řádně zapsat do příslušného ročníku a zvolit si předměty doporučené studijním plánem. Tyto předměty se dělí na povinné, které musí absolvovat, povinně volitelné, z nich vybírá dle odborného zájmu a volitelné, jenž mohou být studovány i na jiných vysokých školách. Veškeré údaje jsou přístupné studentům v Univerzitním informačním systému.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Architektura a stavitelství

1. Management zahradních a krajinných úprav
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
2. Zahradní a krajinná architektura
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
0 Kč
3. MBA Real Estate
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.