Zahradnictví

Studium nabízí Zahradnická fakulta v Lednici

Studium nabízí 3
Lokalita studia Zahradnická fakulta MZLU, Valtická 337, Lednice, 69144, Lednice
Kontakt Ludmila Hrubá, Ing..
tel: 519 367 225
Fax: 519 367 222
e-mail: hruba@zf.mendeu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi bakalářského stupně jsou v základu seznámeni s všeobecnými univerzitními teoretickými (botanika, chemie, geologie, půdoznalství, mikrobiologie, fyziologie rostlin, biochemie) a vybranými profilovými disciplínami zahradnické produkce (základy květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví). Tyto teoretické a do určité míry praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy i v obchodních organizacích. Neméně významná je možnost absolvovat následný stupeň inženýrského studia, jehož absolvování otevírá ještě širší oblasti, ve kterých se může absolvent uplatnit.

Organizace studia

Prezenční studium, které probíhá:

  1. a 2. ročník – v Brně
  2. ročník – v Lednici

Navazující magisterské studium – kompletně v Lednici

Doktorské studium – v Brně nebo v Lednici dle povahy studia

Www stránka www.zf.mendelu.cz
Studium je ukončeno státní bakalářská zkouška
Podmínky přijetí Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči jsou posuzováni podle průměru ze střední školy a z maturity. Uchazeč si vypíše na přihlášce na straně 2 názvy absolvovaných předmětů a známky za tyto předměty za 3,5 roku, tedy výroční vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení ze 4. ročníku. Přihlášku si nechá potvrdit střední školou, nebo místo vypsání známek přiloží kopie všech výročních vysvědčení za všechny ročníky střední školy. Dále k přihlášce přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Další informace o studiu Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání s možností pokračovat v navazujícím magisterském stupni, případně dále v postgraduálním studiu doktorského studijního programu.
Uplatnění absolventů Absolventi bakalářského stupně jsou v základu seznámeni s všeobecnými univerzitními teoretickými (botanika, chemie, geologie, půdoznalství, mikrobiologie, fyziologie rostlin, biochemie) a vybranými profilovými disciplínami zahradnické produkce (základy květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví). Tyto teoretické a do určité míry praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy i v obchodních organizacích. Neméně významná je možnost absolvovat následný stupeň inženýrského studia, jehož absolvování otevírá ještě širší oblasti, ve kterých se může absolvent uplatnit.
Ubytování, strava a volný čas Informace o ubytování a stravování viz: http://www.skm.mendelu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Zahradnická fakulta v Lednici
Adresa sídla školy Valtická 337, 69144, Lednice
Kontakt na společnost tel: +420 519 367 211
Fax: +420 519 367 222
e-mail: info@zf.mendelu.cz
web: http://www.zf.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Studium na Zahradnické fakultě je organizováno podle zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně. Inženýrské studium je základní formou a sestává z tříletého bakalářského a návazného dvouletého magisterského studia. V obou stupních je výuka organizována denním studiem – prezenční formou i formou kombinovanou (dálkovou). Rozdělením studia do dvou stupňů je studentům nabízena možnost ukončit svá studia již po absolvování bakalářského stupně, případně pokračovat na magisterském stupni k dosažení titulu inženýr.

Kombinované studium je dálkovou formou výuky určenou především zájemcům z praxe, protože dovoluje studium při zaměstnání nebo vlastním podnikání prostřednictvím blokové podoby kolokviální výuky. Kombinovaný způsob studia klade vyšší důraz na samostatnou práci posluchačů a maximální využití studijní literatury a doprovodných textů. Bakalářský kombinovaný program obsahuje relevantní složení studijního plánu jako prezenční studium. Absolventi této formy mohou také dále pokračovat ve studiu v magisterských programech k dosažení titulu inženýr.

Studium na fakultě probíhá v rámci Evropského kreditního a transferového systému ECTS, který rozšiřuje studentské mobility (výměnné pobyty) nejen mezi vysokými školami v České republice, ale především v zahraničí. Principem kreditního systému je bodové hodnocení předmětů a povinnost splnění bodových limitů k absolvování ročníku a celého studia. Kreditní systém výrazně napomáhá studentům při organizaci jejich vlastního studijního plánu dle jejich potřeb a odborného zájmu, také umožňuje souběžné studium vybraných disciplín na jiných vysokých školách jako volitelných kurzů. V rámci grantových projektů SOCRATES a CEEPUS stále více studentů využívá ECTS a absolvuje část studia na zahraničních vysokých školách (například BOKU Vídeň, TU Drážďany, TU Mnichov, Wageningen University Nizozemí, FESIA Angers Francie a mnohé jiné).

Akademický rok je rozdělen na zimní a letní semestr s průměrnou délkou semestru 14 týdnů. Ve studijních plánech je zařazena i odborná praxe, kterou studenti vykonávají i v zahraničí. Časový plán určuje Harmonogram studia.

Studijní plány obsahují skladbu předmětů, jejich rozsahy, kreditní hodnoty a další informace, které student musí mít k dispozici, aby se mohl řádně zapsat do příslušného ročníku a zvolit si předměty doporučené studijním plánem. Tyto předměty se dělí na povinné, které musí absolvovat, povinně volitelné, z nich vybírá dle odborného zájmu a volitelné, jenž mohou být studovány i na jiných vysokých školách. Veškeré údaje jsou přístupné studentům v Univerzitním informačním systému.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Dřevařství a zemědělství

1. Mechanizace a služby - zemědělská technika a služby
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková…
denní, čtvrtletní
České Budějovice
2. Vinohradnictví a vinařství
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
3. Management zahradních a krajinných úprav
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
4. Zahradní a krajinná architektura
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
0 Kč
5. Puškař
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, tříleté
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.