Vinohradnictví a vinařství

Studium nabízí Zahradnická fakulta v Lednici

Studium nabízí 3
Lokalita studia Zahradnická fakulta MZLU, Valtická 337, Lednice, 69144, Lednice
Kontakt Ludmila Hrubá, Ing..
tel: 519 367 225
Fax: 519 367 222
e-mail: hruba@zf.mendeu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi budou připraveni na úkoly vyplývající jednak ze všech pracovních operací při pěstování vinné révy, budou ovládat agrotechnická opatření, využívat a účelně kombinovat znalosti z aplikovaných odborných disciplín pro zlepšení kvality výsledného produktu, budou schopni fundovaně řídit celý proces výroby od založení vinice až po sklizeň hroznů.

Organizace studia

Prezenční studium, které probíhá:

1. ročník – v Brně 2.-3. ročník – v Lednici

Navazující magisterské studium – kompletně v Lednici

Doktorské studium – v Brně nebo v Lednici dle povahy studia

Www stránka www.zf.mendelu.cz
Studium je ukončeno státní bakalářská zkouška
Podmínky přijetí Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči jsou posuzováni podle průměru ze střední školy a z maturity. Uchazeč si vypíše na přihlášce na straně 2 názvy absolvovaných předmětů a známky za tyto předměty za 3,5 roku, tedy výroční vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení ze 4. ročníku. Přihlášku si nechá potvrdit střední školou, nebo místo vypsání známek přiloží kopie všech výročních vysvědčení za všechny ročníky střední školy. Dále k přihlášce přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Další informace o studiu Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání s možností pokračovat v navazujícím magisterském stupni, případně dále v postgraduálním studiu doktorského studijního programu.
Uplatnění absolventů Absolventi budou připraveni na úkoly vyplývající jednak ze všech pracovních operací při pěstování vinné révy, budou ovládat agrotechnická opatření, využívat a účelně kombinovat znalosti z aplikovaných odborných disciplín pro zlepšení kvality výsledného produktu, budou schopni fundovaně řídit celý proces výroby od založení vinice až po sklizeň hroznů. Další oblastí, na kterou budou absolventi zaměřeni, je znalost různých vinařských posklizňových technologií, uplatňovaných v moderních systémech výroby vína a obdobných produktů. Neméně podstatná část studia bude věnována senzorickému hodnocení, marketingové a ekonomické oblasti, kterou budou absolventi využívat ve svých pozicích v obchodních firmách a marketingově orientovaných společnostech.
Ubytování, strava a volný čas Informace o ubytování a stravování viz: http://www.skm.mendelu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Zahradnická fakulta v Lednici
Adresa sídla školy Valtická 337, 69144, Lednice
Kontakt na společnost tel: +420 519 367 211
Fax: +420 519 367 222
e-mail: info@zf.mendelu.cz
web: http://www.zf.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Studium na Zahradnické fakultě je organizováno podle zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně. Inženýrské studium je základní formou a sestává z tříletého bakalářského a návazného dvouletého magisterského studia. V obou stupních je výuka organizována denním studiem – prezenční formou i formou kombinovanou (dálkovou). Rozdělením studia do dvou stupňů je studentům nabízena možnost ukončit svá studia již po absolvování bakalářského stupně, případně pokračovat na magisterském stupni k dosažení titulu inženýr.

Kombinované studium je dálkovou formou výuky určenou především zájemcům z praxe, protože dovoluje studium při zaměstnání nebo vlastním podnikání prostřednictvím blokové podoby kolokviální výuky. Kombinovaný způsob studia klade vyšší důraz na samostatnou práci posluchačů a maximální využití studijní literatury a doprovodných textů. Bakalářský kombinovaný program obsahuje relevantní složení studijního plánu jako prezenční studium. Absolventi této formy mohou také dále pokračovat ve studiu v magisterských programech k dosažení titulu inženýr.

Studium na fakultě probíhá v rámci Evropského kreditního a transferového systému ECTS, který rozšiřuje studentské mobility (výměnné pobyty) nejen mezi vysokými školami v České republice, ale především v zahraničí. Principem kreditního systému je bodové hodnocení předmětů a povinnost splnění bodových limitů k absolvování ročníku a celého studia. Kreditní systém výrazně napomáhá studentům při organizaci jejich vlastního studijního plánu dle jejich potřeb a odborného zájmu, také umožňuje souběžné studium vybraných disciplín na jiných vysokých školách jako volitelných kurzů. V rámci grantových projektů SOCRATES a CEEPUS stále více studentů využívá ECTS a absolvuje část studia na zahraničních vysokých školách (například BOKU Vídeň, TU Drážďany, TU Mnichov, Wageningen University Nizozemí, FESIA Angers Francie a mnohé jiné).

Akademický rok je rozdělen na zimní a letní semestr s průměrnou délkou semestru 14 týdnů. Ve studijních plánech je zařazena i odborná praxe, kterou studenti vykonávají i v zahraničí. Časový plán určuje Harmonogram studia.

Studijní plány obsahují skladbu předmětů, jejich rozsahy, kreditní hodnoty a další informace, které student musí mít k dispozici, aby se mohl řádně zapsat do příslušného ročníku a zvolit si předměty doporučené studijním plánem. Tyto předměty se dělí na povinné, které musí absolvovat, povinně volitelné, z nich vybírá dle odborného zájmu a volitelné, jenž mohou být studovány i na jiných vysokých školách. Veškeré údaje jsou přístupné studentům v Univerzitním informačním systému.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Dřevařství a zemědělství

1. Agropodnikání
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné…
denní, čtvrtletní
Kostelec nad Orlicí
2. Vinohradnictví a vinařství
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
0 Kč
3. Puškař
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, tříleté
Brno
4. Mechanizace a služby - zemědělská technika a služby
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková…
denní, čtvrtletní
České Budějovice
5. Management zahradních a krajinných úprav
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.