Angličtina jako cizí jazyk

Studium nabízí AKCENT College

Studium nabízí 3 roky - 6 semestrů
Studium je ukončeno titulem bakalář
Cena (neplátce DPH) 55 000 Kč
Poznámka k ceně platba ve 2 splátkách = 2x 29.000,-
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Bítovská 5, 140 00, Praha
Kontakt Lucie Sojková
tel: +420 261 109 234
Fax: +420 261 261 880
e-mail: sojkova@mail.akcentcollege.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Solidní průprava v teoretických disciplínách (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, stylistika, nauka o textu, pragmalingvistika, psycholingvistika, kulturní dějiny a literatura příslušné oblasti) a v opoře o ni zvládnutí mluveného i psaného praktického jazyka (angličtiny) produkčně i recepčně na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (zvládnutí zvukové podoby bez výrazného akcentu, slovní zásoby a gramatiky, komunikačních dovedností respektujících funkční a situační zakotvenost projevu, kulturních a interkulturních kompetencí).

Teoretická i praktická metodická připravenost k efektivnímu vedení vyučovacího procesu dospělých (na základě příslušné teoretické průpravy schopnost: zjistit jazykové potřeby a jazykovou úroveň konkrétní skupiny studentů / jednotlivců, sestavit program výuky přiměřený potřebám a schopnostem studentů, jasně formulovat cíle výuky a volit efektivní metody a formy práce vedoucí k jejich dosažení, zvolit přiměřené a účelné studijní materiály, popř. vytvářet kvalitní materiály vlastní, vést výuku s ohledem na věkové zvláštnosti a učební styly jednotlivců, hodnotit pokrok ve studiu formálními i neformálními postupy, poskytovat účastníkům kursů kvalitní zpětnou vazbu).

Praktická znalost dalšího cizího jazyka (na úrovni A2/B1/B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky), která podpoří flexibilní uplatnění absolventa na domácím i zahraničním trhu práce. Profilu absolventa odpovídá hodinová dotace pro jednotlivé předměty studijních oborů, rozčlenění předmětů do studijních modulů i jejich zaměření na potřebný teoretický základ a praktické potřeby lektora konkrétního jazyka jako jazyka cizího.

Www stránka http://www.akcentcollege.cz/cz/p/311/prezencnianglictina.html
Podmínky přijetí Požadavky na přijímací řízení Obor Angličtina jako cizí jazyk Jazykový test z angličtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2, úspěšnost 60 %). Test studijních předpokladů pro všechny uchazeče. Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy. Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu.
Uplatnění absolventů Absolventi studijního programu Specializace v pedagogice (oborů Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk) jsou teoretickými poznatky i znalostí praktického jazyka vybaveni tak, že mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech, jako jsou např. studijní programy filologie, učitelství (v němž mohou získat učitelskou kvalifikaci, kterou navrhované bakalářské studium neposkytuje), i navazující magisterské obory jiné. V praxi se absolventi uplatní jako lektoři v podnikových kurzech pro dospělé (skupinových i individuálních), lektoři v mimoškolním jazykovém vzdělávání (např. v jazykových školách, kulturních domech, centrech volného času, zájmových klubech apod.), jako asistenti učitele ve školských zařízeních, popř. jako lektoři na jednorázových akcích.

Detail školy

Organizátor studia AKCENT College
Adresa sídla školy Bítovská 5, 140 00, Praha 4
Kontakt na společnost tel: +420 261 109 234
Fax: +420 261 261 880
e-mail: info@akcentcollege.cz
web: www.akcentcollege.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Soukromá vysoká škola AKCENT College s.r.o. nabízí prezenční tříleté bakalářské studium atraktivních oborů „Angličtina jako cizí jazyk“ a „Čeština jako cizí jazyk“ zaměřených na přípravu lektorů jazykového vzdělávání.

Co svým studentům nabízíme?

  • obory zaměřené jako jediné v ČR na vzdělávání jazykových lektorů dospělých (lektor angličtiny, lektor češtiny pro cizince)
  • atraktivní předměty vyučované renomovanými vysokoškolskými učiteli
  • okamžité ověřování teoretických poznatků ve vyučovací praxi
  • efektivní studium organizované po malých skupinách
  • knihovnu, moderně vybavené učebny, internetovou kavárnu s WIFI připojením

vstřícné prostředí

Co zaručujeme svým absolventům?

  • absolvent obou oborů bude dobře připraven v teoretických disciplínách potřebných pro profesi jazykového lektora dospělých, zvládne teoretické i praktické aspekty jazykového vyučování a naučí se cizí jazyky:
  • v oboru Angličtina jako cizí jazyk zvládne angličtinu na úrovni blízké úrovni rodilého mluvčího + v dalším cizím jazyce bude schopen komunikovat (na úrovni dané jeho vstupními znalostmi)
  • v oboru Čeština jako cizí jazyk zvládne dva cizí jazyky na úrovni dané jeho vstupní úrovní.

Náš absolvent tedy bude dobře připraven pro praxi, pro profesi jazykového lektora, ale také pro další (navazující magisterské) studium.

Proč studovat AKCENT College? Celospolečenská potřeba znalosti cizích jazyků na funkční komunikační úrovni roste a i Česká republika chce vyhovět požadavkům Evropské komise, aby každý občan Evropské unie mluvil kromě své mateřštiny alespoň dvěma cizími jazyky. Potřebné kompetence v cizím jazyce ale bude značná část české populace získávat až v procesu celoživotního vzdělávání – a potřeba kvalitních jazykových lektorů tak zákonitě poroste. A po absolvování AKCENT College – to Vám můžeme zaručit – budete kvalitní lektor angličtiny nebo kvalitní lektor češtiny pro cizince právě Vy!

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Pedagogika

1. Program Informatika, obor Informatika pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
2. Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
3. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE ( prezenční i kombinované)
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
0 Kč
4. Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, magisterské
Hradec Králové
0 Kč
5. Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, magisterské
Hradec Králové
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.