Polymerní materiály a technologie, specializace Medicínské a farmaceutické materiály

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika specializace: Plasty obklopují člověka na každém kroku a plastové výrobky používané v medicíně nejsou výjimkou, ale nutností. Spektrum aplikací je velmi široké, od injekčních stříkaček, přes chirurgické nástroje, až po náročné součásti přístrojů pro dialýzu a kloubní náhrady. Specializace oboru se přímo soustředí na výzkum a vývoj využití plastů v medicíně. Již v prvním ročníku je studentům umožněn kontakt s výukou v oblasti materiálů pro medicínské a farmaceutické aplikace. Studium zahrnuje značný podíl laboratorní praxe. Specializované předměty se zabývají aplikacemi biomateriálů, technologií jejich přípravy či navrhováním a testováním zdravotnických materiálů a přípravků. K propojení studované problematiky s nejpokročilejší oblastí oboru dochází v předmětech věnovaných interakci materiálů s tkáněmi, které připravují posluchače na uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství, implantátů, biomedicíny a farmacie. Specializace je doplněna předměty v oblasti environmentalistiky, ekonomie, legislativy a výpočetní techniky.

Profilující předměty: Aplikovaná biologie a buněčné kultury, Aplikovaná biologie a mikrobiologie, Základy biochemie, Biokompatibilní materiály, Fyziologie člověka, Biochemie, Základy toxikologie, ekologie a bezpečnosti práce, Přírodní polymery.

Uplatnění absolventů: Absolventi získají kvalif ikační předpoklady pro široké uplatnění ve zpracovatelském průmyslu polymerů i při řízení a kontrole procesů v oblasti medicínských a farmaceutických výrob. Získaná odbornost jim umožní uplatnit se ve výzkumu a vývoji polymerních i jiných biomateriálů pro zdravotnické aplikace od protetiky a pomocných látek, přes lékové formy, implantáty až po tkáňové inženýrství. Absolventi disponují kvalif ikačními předpoklady pro výkon řady funkcí na úrovni středního managementu a v oblasti distribuce produktů.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie materiálů
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 2802T004 Technická fyzikální a analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
2. 2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
3. 1401T001 Anorganická a bioanorganická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
4. Polymerní materiály a technologie, specializace Komunikace v…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
0 Kč
5. Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.