Polymerní materiály a technologie, specializace Medicínské a farmaceutické materiály

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika specializace: Plasty obklopují člověka na každém kroku a plastové výrobky používané v medicíně nejsou výjimkou, ale nutností. Spektrum aplikací je velmi široké, od injekčních stříkaček, přes chirurgické nástroje, až po náročné součásti přístrojů pro dialýzu a kloubní náhrady. Specializace oboru se přímo soustředí na výzkum a vývoj využití plastů v medicíně. Již v prvním ročníku je studentům umožněn kontakt s výukou v oblasti materiálů pro medicínské a farmaceutické aplikace. Studium zahrnuje značný podíl laboratorní praxe. Specializované předměty se zabývají aplikacemi biomateriálů, technologií jejich přípravy či navrhováním a testováním zdravotnických materiálů a přípravků. K propojení studované problematiky s nejpokročilejší oblastí oboru dochází v předmětech věnovaných interakci materiálů s tkáněmi, které připravují posluchače na uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství, implantátů, biomedicíny a farmacie. Specializace je doplněna předměty v oblasti environmentalistiky, ekonomie, legislativy a výpočetní techniky.

Profilující předměty: Aplikovaná biologie a buněčné kultury, Aplikovaná biologie a mikrobiologie, Základy biochemie, Biokompatibilní materiály, Fyziologie člověka, Biochemie, Základy toxikologie, ekologie a bezpečnosti práce, Přírodní polymery.

Uplatnění absolventů: Absolventi získají kvalif ikační předpoklady pro široké uplatnění ve zpracovatelském průmyslu polymerů i při řízení a kontrole procesů v oblasti medicínských a farmaceutických výrob. Získaná odbornost jim umožní uplatnit se ve výzkumu a vývoji polymerních i jiných biomateriálů pro zdravotnické aplikace od protetiky a pomocných látek, přes lékové formy, implantáty až po tkáňové inženýrství. Absolventi disponují kvalif ikačními předpoklady pro výkon řady funkcí na úrovni středního managementu a v oblasti distribuce produktů.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie materiálů
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. Polymerní materiály a technologie, specializace Medicínské a…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
2. Program Chemie, obor Chemie
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
3. 2801T007 Technologie organických specialit
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
4. 3909T005 Řízení technologických procesů
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
5. program Biochemie, obor Biologická chemie (Biological chemistry)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.