Ekonomika a Management

Studium nabízí ŠKODA AUTO Vysoká škola

Studium nabízí 3, 5 roku - bakalářské studium, 2 roky - navazující magisterské studium
Studium je ukončeno titulem Akreditovaná vysoká škola poskytující titul Bc. a Ing.
Lokalita studia Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav
Kontakt Jana Šťastná
tel: +420326823040
e-mail: stastna@is.savs.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent každého bakalářského oboru disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti teoretických i aplikovaných věd jako jsou teoretická ekonomie, účetnictví a finanční řízení, hospodářské právo, zdanění, marketing, management, teorie statistiky a ekonomická statistika, ale i uživatelskou znalostí ICT a dvou světových jazyků. Zároveň absolvent disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi týkajícími se především komunikačních dovedností, dovedností prezentačních a schopnosti týmové práce. Prohloubení vlastní specializace podnikového ekonoma je orientováno zejména do oblastí finančního řízení, marketing managementu a řízení výroby, nákupu, logistiky. Absolvent oboru si navíc prohloubí systematickou znalost a dovednosti v oblasti daňového systému, správy daní, fungování finančních trhů včetně trhu bankovního a pojistného. Absolvent každého oboru je schopen profesně uplatnit dva světové jazyky, angličtinu a němčinu. V pátém semestru studia absolvují studenti odbornou praxi v rozsahu celého semestru. Během řízeného praktikantského pobytu, převážně ve firmě ŠKODA AUTO a.s. a u dalších firem a společností v rámci koncernu Volkswagen Group, si student zvolí téma bakalářské práce. Získané znalosti a dovednosti umožňují uplatnění absolventů také ve státní sféře nebo v malých podnicích, studium poskytuje teoretický a praktický základ i pro samostatné podnikání. Uplatnění absolventů oboru na trhu práce je přepokládáno především na místech specialistů, koordinátorů a vedoucích pracovníků nejen firmy ŠKODA AUTO a.s., koncernu a sítě dodavatelů, ale i v podnikové oblasti napříč celého hospodářství.

Absolvent každého magisterského oboru disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti pokročilých teoretických i aplikovaných věd jako jsou teoretická ekonomie, účetnictví a finanční řízení, mezinárodní hospodářské právo, mezinárodní zdanění, marketing, management, kvantitativní metody, ale i velmi pokročilou uživatelskou znalostí ICT a alespoň jednoho světového jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zároveň absolvent disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi týkajícími se především komunikačních dovedností, dovedností prezentačních a schopnosti týmové práce.

Absolvent oboru Globální podnikání a finanční řízení má navíc znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodních účetních standardů a nákladového účetnictví, osvojí si základní metody, postupy a způsoby hodnocení efektivnosti a výběru variant v oblasti provozního financování, finanční analýzy podniku a controllingu. Absolvent oboru Globální podnikání a marketing má navíc znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti mezinárodního managementu a strategického marketingu, osvojí si základní metody, postupy a způsoby práce v oblasti mezinárodního marketingu, marketingové komunikace, marketingového výzkumu i technik mezinárodních obchodních operací. Absolvent oboru Podniková ekonomika a řízení provozu má navíc znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti projektového managementu, managementu inovací a znalostí, osvojí si pokročilé metody, postupy a způsoby práce v oblasti podnikové logistiky, řízení výroby a simulací podnikových procesů. Absolvent oboru Globální podnikání a právo má navíc znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti práva mezinárodního obchodu a evropského práva a podniku, osvojí si základní metody a postupy v oblasti soukromého práva a bude se orientovat v problematice ochrany hospodářské soutěže.

Organizace studia

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM, SPECIIALIZACE: Podniková ekonomika a management obchodu; Podniková ekonomika a management provozu; Podniková ekonomika a finanční management.

MAGISTERSKÉ STUDIUM, SPECILAIZACE: Globální podnikání a finanční řízení podniku; Globální podnikání a marketing; Podniková ekonomika a management provozu; Globální podnikání a právo.

ODBORNÉ PRAXE Povinnou součástí bakalářského studijního programu Ekonomika a management je odborná praxe v rozsahu jednoho semestru. Odborná praxe se uskutečňuje ve firmě ŠKODA AUTO a.s., případně ve firmách, které mají se školou uzavřenou smlouvu o zajištění praxe. Vysoká škola je schopna zabezpečit odbornou praxi u zahraničních firem, zejména v rámci koncernu Volkswagen Group. Podstatná část odborné praxe studentů se realizuje jako řízený souvislý praktikantský pobyt v pátém semestru prezenční formy studia. Je povinnou součástí studijního programu.

Fakultativně si studenti sjednávají další krátkodobé odborné stáže a zahraniční pobyty. Praktikantské pobyty vyúsťují v pravidelné kontakty studentů s příslušnými pracovišti. Praktikantské pobyty se doporučují i v rámci magisterského studia.

Odbornou praxi vykonávají studenti nejen ve firmě ŠKODA AUTO a.s., ale také u jiných firem. Je možné sjednat praktikantský pobyt v rámci ostatních značek a společností koncernu Volkswagen Group.

Cílem studentských praxí je seznámit se detailně s pracovním prostředím jednotlivých oddělení, aplikovat teoretické znalosti v reálném životě, poznat nejnovější trendy, informační procesy včetně využití Internetu, tvorbu internetových stránek apod., pochopit význam nejmodernějších informačních systémů. Studenti touto formou získají cenné zkušenosti, které jim může dát pouze praxe a zapojení se do plnění úkolů přímo na pracovištích.

Studenti mají právo ucházet se o zaměstnání ve firmě ŠKODA AUTO a.s. prostřednictvím interní burzy práce ještě před skončením studia, s podmínkou úspěšného zakončení studia vysoké školy. Možnost získat pracovní místo u firmy vyplývá pro studenty i z jejich osobních kontaktů během praktikantských pobytů na pracovištích. Škola zajišťuje pro studenty odborné zahraniční pracovní stáže a zahraniční pobyty v SRN a Velké Británii.

ZAJIŠŤENÍ PRAXE Studenti si volí pracoviště sami podle svých možností a zaměření, popř. jim jsou praktikantská místa navržena. Vlastní umístění v rámci odborné praxe studenti konzultují s pověřeným pracovníkem školy. Odborná praxe musí svou pracovní náplní vyhovovat charakteru studijního oboru. Pro účely zajištění praktikantského místa ve firmě ŠKODA AUTO a.s. uzavírá příslušný odborný útvar se studentem praktikantskou smlouvu. V případě konání odborné praxe u externích firem je tato záležitost věcí dohody mezi studentem a pověřeným pracovníkem externí firmy.

Studenti mohou navýšit rozsah odborné praxe prostřednictvím souvislých praktikantských pobytů o prázdninách nebo sjednáním krátkodobější praxe v průběhu akademického roku. Optimální je existence trvalé spolupráce studenta s daným oddělením, která může vyústit v trvalý pracovní poměr okamžitě po ukončení studia.

Www stránka www.savs.cz/CVS/Pages/hp_tabstrips.aspx
Podmínky přijetí Přijímací zkoušky se nekonají. ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo ukončit přijímací řízení, pokud počet přijatých uchazečů dosáhne kapacity studijního programu.
Další informace o studiu Bakalářské studium se otevírá jednou ročně, magisterské studium se otvírá dvakrát ročně.
Uplatnění absolventů Podrobné informace o uplatnění absolventů nalezenete na www.savs.cz
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Požadavky pro přijetí jsou stejné jak pro české, tak zahraniční studenty.

Detail školy

Organizátor studia ŠKODA AUTO Vysoká škola
Adresa sídla školy Na Karmeli 1457, 29301, Mladá Boleslav
Kontakt na společnost tel: +420 326 8 230 49
Fax: +420 326 8 23113
e-mail: rychtarova@is.savs.cz
web: www.savs.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Obchod a marketing

top
27 000 Kč
1. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
356 950 Kč
2. MBA Marketing a komunikace
London International Graduate School
externí, MBA
Praha 4
0 Kč
3. Studijní program Ekonomika a management
Vysoká škola podnikání, a. s.
denní, bakalářské, inženýrské, MBA
Ostrava - Slezská Ostrava
4. Podniková ekonomika
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, magisterské
Liberec
5. Business Administration
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.