Bezpečnostně právní studia - Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Studium nabízí Vysoká škola Karla Engliše a. s.

Studium nabízí 3 roky / 6 semestrů
Lokalita studia Šujanovo nám. 356/1, 60200, Brno
Kontakt doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
tel: +420543211506
e-mail: ludvik.juricek@vske.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studia studijního programu „Bezpečnostně právní studia“, studující v oboru „Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě“, bude vysokoškolsky vzdělaný, kvalifikovaný odborník se všeobecnými, odbornými a specifickými znalostmi, dovednostmi a odpovídajícími kompetencemi, potřebnými pro výkon funkcí v široké oblasti bezpečnosti na nižší a střední úrovni řízení ve veřejné správě a ozbrojených bezpečnostních sborech a také podnikové sféře. Absolvent se bude umět orientovat v problematice bezpečnostního prostředí a bezpečnostní politice, koncipované v Bezpečnostní strategii ČR. Na základě uvedených skutečností bude schopen přijímat adekvátní bezpečnostní opatření a bude schopen analyzovat zdroje dat a informací, znát podstatu plánování, ovládat základy krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Bude umět základy managementu rizik, aplikovat základy managementu do oblasti krizového managementu a podílet se na plnění úkolů veřejné správy při ochraně osob a majetku na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí. V předmětech společného teoretické základu si osvojí základní právní discipliny, získá vědomosti ze základů kriminologie a kriminalistiky, forenzní psychologie, pochopí podstatu vzniku nežádoucích kriminálních jevů ve společnosti (xenofobie, rasizmus, náboženský a politický extremizmus), zásady boje proti organizovanému zločinu, národnímu, mezinárodnímu terorizmu a jejich prevence. Absolvent bude schopen umět využít teoretické znalosti z oblasti informatiky, aplikované informatiky, informačních systémů veřejné správy, znát podstatu analogových i digitálních geoinformačních systémů a využívat prostředky databázových produktů stávajících a moderních navigačních systémů při své běžné pracovní činnosti a při přechodu do krizového řízení, krizového plánování i při řešení krizových situací a mimořádných událostí.

Www stránka www.vske.cz/cnt/bezpe-nostn-pr-vn-innost-ve-ve-ejn-spr-v

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Adresa sídla školy Mezírka 755/1, 602 00, Brno
Kontakt na společnost tel: +420 515 917 622
e-mail: sekretariat.brno@vske.cz
web: www.vske.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. je soukromou vysokou školou, která se již od svého vzniku dne 31. 1. 1999 zabývá poskytováním vysokoškolského vzdělání v bakalářských studijních programech.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. poskytuje výuku v Brně a v Liberci a za dobu své existence zde úspěšně dokončilo studium již více než tisíc studentů. Vysoká škola Karla Engliše v Brně ve spolupráci s českými a slovenskými vysokými školami pořádá každoročně mezinárodní vědeckou konferenci „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus?“. Cílem konference je reflexe a diskuse aktuálního vývoje teorie a praxe v širším rámci ekonomického a právního prostředí ČR a EU. Vydáváme také pravidelně odborný recenzovaný časopis Periodica Academica. Na Vysoké škole Karla Engliše, a. s. se konají pravidelné workshopy, které jsou připravovány ve spolupráci se studenty vysoké školy. V rámci těchto workshopů vystoupili s přednáškami významné osobnosti české podnikatelské, bankovní i politické scény. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. pravidelně vyčleňuje finanční prostředky na činnost interní grantové agentury. Na přihlášených grantech spolupracují i studenti vysoké školy a získávají tak zkušenosti s aplikací teoretických vědomostí získaných studiem v podnikatelském prostředí. V roce 2011 získala VŠKE a. s. podporu pro projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0010 Inovace výuky VŠKE, díky kterému nejen v době trvání projektu 2012 – 2014, ale také po jeho skončení, významný způsobem zkvalitní výuku na vysoké škole pomocí e-learningových opor, videokonferencí a prohlubováním cizojazyčných kompetencí studentů i akademických pracovníků. Dalším projektem, který realizujeme od začátku roku 2013 je projekt Další vzdělávání VŠKE, který je cílen na pracovníky ICT.

Přehled platných akreditací a studijních specializací vyučovaných v českém jazyce

Studijní program Ekonomika a management

Studijní obor Management v podnikání v prezenční formě studia
v kombinované formě studia Studijní specializace Management v podnikání se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch
Management v podnikání se zaměřením na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci
Management v podnikání se zaměřením na automobilový průmysl a
dopravu

Studijní obor Ekonomika a právo v podnikání v prezenční formě studia Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání se zaměřením na veřejnou správu

Studijní program Bezpečnostně právní studia

Studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě v prezenční formě studia Studijní obor Technologie ochrany osob a majetku v prezenční formě studia

Studijní program Aplikovaná geologie

Studijní obor Aplikovaná geologie

Přehled platných akreditací a studijních specializací vyučovaných v anglickém jazyce

Studijní obor Management v podnikání v prezenční formě studia Studijní specializace Management v podnikání se zaměřením ekonomickou geologii

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Bezpečnostní služby

1. Bezpečnostně právní studia - Bezpečnostně právní činnost ve veřejné…
Vysoká škola Karla Engliše a. s.
dálkové, bakalářské
Brno
18 900 Kč
2. Bezpečnostní management v regionech
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, bakalářské
Praha
0 Kč
3. Bezpečnostní technologie, systémy a management
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
dálkové, bakalářské
Zlín
23 900 Kč
4. Management rozvoje měst a regionů
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, inženýrské
Praha
0 Kč
5. Bezpečnostní technologie, systémy a management
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.