Agropodnikání

Studium nabízí Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Studium nabízí 4 roky
Lokalita studia Komenského 873, 517 41, Kostelec nad Orlicí
Kontakt Ing. Jaroslav Hladík
tel: +420 494 323 711
mobil: +420 733 132 624
e-mail: szes@szeskostelec.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia
  1. Agropodnikání 41– 41-M/01 – čtyřletý maturitní
  1. specializace na zemědělský a lesní provoz

Tento obor je klasickým oborem pro vzdělávání a výchovu provozního zemědělského technika nebo farmáře. Připravuje absolventy s univerzálním základem pro chov zvířat a pěstování rostlin, navíc s dobrým ekonomickým přehledem. Škola se snaţí, aby absolventi získali vě- domosti z oblasti podnikání v oboru a měli k tomu i potřebné právní vědomí, které je při této činnosti nezbytností. Do výuky byl zařazen volitelný předmět Lesnictví. Vzdělávání v oblasti pěstování lesa zatím v oboru chybělo. Škola tak reagovala na nově vzniklou situaci po restitucích, kdy řada farmářů vlastní menší výměru lesa a musí se o něj odborně postarat. Výše zmí- něný předmět poskytne ţákům základní přehled o pěstební a těţební činnosti.

  1. specializace na chovatelství a kynologii

Obor je určen pro chlapce a děvčata, kteří mají zvýšený zájem o chov hospodářských zvířat a psů. Škola má největší působnost v podhorských a horských oblastech, kde se v budoucnu bude extenzivně hospodařit a v rámci údrţby krajiny chovat pastevním způsobem především skot a ovce pro účelné vyuţití píce. K tomuto systému hospodaření je vhodný chov psů, zaměřený i na ochranu stád a domovů zemědělců. Od školního roku 2004/2005 jsou jiţ kompletní 4 ročníky. Ţáci zaznamenávají úspěchy na chovatelských výstavách a soutěţích. Tím se škola stává v očích chovatelské veřejnosti známou a uznávanou. Projevuje se to v zájmu uchazečů kteří přicházejí z celé republiky.

  1. Agroturistika a ekoagroturistika

specializace pro chlapce a dívky se zájmem o práci ve sféře služeb na venkově. Je doplněná o předměty z oblasti turismu a cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb a obchodní komunikace s absolvováním praxí v rekreačních zařízeních, turistických a informačních centrech, v cestovních kancelářích a na farmách. To vše vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventa ve slibně se rozvíjející oblasti trhu práce.

Studium je ukončeno maturitní zkouška

Detail školy

Organizátor studia Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Adresa sídla školy Komenského 873, 51741, Kostelec nad Orlicí
Kontakt na společnost tel: 494323711
e-mail: szes@szeskostelec.cz
web: szeskostelec.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

střední škola

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Dřevařství a zemědělství

1. Management zahradních a krajinných úprav
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
2. Zahradní a krajinná architektura
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
3. Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
0 Kč
4. Puškař
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, tříleté
Brno
5. Vinohradnictví a vinařství
Zahradnická fakulta v Lednici
denní, bakalářské
Lednice
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.