Humanitní studia - Aplikovaná etika

Studium nabízí Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studium nabízí 2 roky (4 semestry)
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně studium je bezplatné
Poplatek za přijímací zkoušky 600 Kč
Lokalita studia Thákurova 3, 160 00 , Praha 6
Kontakt studijní záležitosti: Ing. Tereza Fatková
tel: + 420 220 181 383
e-mail: studijni@ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Do navazujícího magisterského studijního oboru vstupuje student, který v předešlém (alespoň) bakalářském studiu humanitního, lékařského, ekonomického, pedagogického či jiného společenského oboru získal schopnost sledovat, studovat a interpretovat odbornou literaturu. Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru podstatně rozšíří své znalosti ve filozofických a teologických disciplínách stejně jako v jednotlivých oblastech aplikované etiky a bude schopen analýzy, etické argumentace a kritického hodnocení rozmanitých eticky relevantních otázek a problémů současné společnosti.

  • Odborné znalosti:

Absolvent studijního oboru „Aplikovaná etika“ má komplexní přehled o filozoficko-teologických základech etiky a o sociálních vědách – zejména o sociologii, politologii a ekonomii. Rozumí jejich způsobu komunikace, orientuje se v jejich pojmosloví a umí strukturovat jejich základní problémy. Absolvent má velmi dobré znalosti křesťanské antropologie a sociální etiky, orientuje se v Bibli a jejích výpovědích o člověku. Rozumí společenským problémům a etickým argumentacím a umí je kriticky posuzovat.

  • Odborné dovednosti:

Absolvent studijního oboru „Aplikovaná etika“ získává kompetence rozpoznávat etické problémy. Umí je diferencovaně formulovat a kompetentně analyzovat. Jeho přehled v etické problematice není omezen pouze a jen na jednu konkrétní oblast. Absolvent se orientuje v celé řadě oblasti – etice hospodářství, politické etice, lékařské etice atd. Kromě toho absolvent v průběhu studia nabude schopnosti srozumitelné etické argumentace, prezentace etických postojů a vystupování na veřejných fórech. Umí písemně zpracovávat odborné téma s použitím zvolené metody a běžných vědeckých postupů.

  • Způsobilosti:

Absolvent je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech, stejně tak se dovede flexibilně orientovat v dynamicky se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k důsledkům svého rozhodování. Orientuje se v soudobé etické literatuře. Svoje odborné znalosti je schopen používat a formulovat v minimálně jednom cizím jazyce a v jazyce českém. Dokáže přesvědčivě a srozumitelným způsobem prezentovat vědeckou problematiku odborníkům i širší veřejnosti. Na základě dostupných zdrojů a podle vývoje souvislostí je schopen vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést konečnou zodpovědnost za výsledek i etickou stránku problému.

Organizace studia

Studium navazujícího magisterského studijního oborou „Aplikovaná etika“ probíhá kombinovanou formou – tj. kontaktními hodinami a samostudiem. Ke každému předmětu jsou k dispozici přípravy na webovém studijním portálu „Moodle“. Obsahy jednotlivých předmětů lze shlédnout ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy v Praze: https://is.cuni.cz/studium/index.php

Www stránka www.ktf.cuni.cz/KTF-27.html
Podmínky přijetí http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1211.html
Uplatnění absolventů Absolvent oboru najde profesní uplatnění zejména v těchto oblastech: - oblast činnosti nestátních a neziskových ekologických, lidskoprávních či místních aktivistických organizací působících ve veřejném prostoru a plnících kontrolní roli – tzv. „watch-dog“, „public policy“, „think tank“ a „advocacy“ organizace, - oblast firemního působení ve smyslu konceptu společenské odpovědnosti firem (SOF), činnost v nově vznikajících odděleních a odborech pro SOF, - oblast utváření a uskutečňování minimálních závazných standardů jednání (tzv. etických kodexů) ve státním, veřejném i soukromém sektoru (činnost etických komisí či tzv. etických pověřenců), - oblast profesního působení na pracovních pozicích v soukromém i veřejném sektoru vyžadujících kompetenci při řešení etických problémů (oblast medicíny a pečovatelství, oblast sociální pomoci a podpory, oblast výzkumu, oblast personálního managementu, oblast mediálního působení).
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Podmínky přijímacího řízení jsou pro zahraniční studenty stejné jako pro české studenty.

Detail školy

Organizátor studia Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Adresa sídla školy Thákurova 3, 16000, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 220181244
e-mail: pr@ktf.cuni.cz
web: http://www.ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult pražské univerzity. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. Teologie jako vědecká disciplína platila od dávných dob za královnu mezi vědami. I dnes je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejiž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Filozofie

1. Filozofie - bakalářské studium
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
2. Filozofie a společenské vědy
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
3. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
0 Kč
4. Humanitní studia - Aplikovaná etika
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
0 Kč
5. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.