Obecná teorie a dějiny umění a kultury - Dějiny křesťanského umění

Studium nabízí Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studium nabízí 2 roky
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně studium je bezplatné
Poplatek za přijímací zkoušky 600 Kč
Lokalita studia Thákurova 3, Praha 6
Kontakt studijní záležitosti: Ing. Tereza Fatková
tel: + 420 220 181 383
e-mail: studijni@ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent magisterského studia dějin křesťanského umění bude mít důkladné znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 20. století. Studium jej připravuje k samostatné vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru a směřuje k jeho přípravě pro práci ve vědeckých institucích, institucích státní správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice, v oblasti péče o sakrální a jiné památky, pro pedagogické působení na středních a vysokých školách. Cílem je nejen dovést studenta k důkladnému poznání dějin umění v širokém kontextu, ale i k samostatnému a tvůrčímu přístupu k uměleckohistorickým problémům. Do studijního programu jsou zařazeny předměty připravující k výkonu zaměstnání v oboru památkové péče, v muzeích, galeriích a v dalších kulturních institucích. Studenti jsou připravováni pro práci v institucích a zařízeních církevních, zejména pokud jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů, ať už jde o biskupství, kláštery, vikariáty ad.

Www stránka www.ktf.cuni.cz/KTF-27.html
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je jednokolová – ústní. Obsah přijímací zkoušky: Pohovor, při němž je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče a dále: a) znalost odborné uměleckohistorické literatury, kterou ucha-zeč přečetl – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky (10 bodů) b) orientace v oboru z hlediska metodologického (10 bodů) c) znalost vývoje evropského a světového umění a odborné literatury (10 bodů) d) představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (10 bodů) Za přijímací zkoušku lze získat celkem max. 40 bodů. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který splní všechny podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 25 bodů. Přijetí bez přijímací zkoušky je možné jen po splnění stanovených podmínek.
Uplatnění absolventů * instituce památkové péče, muzea a galerie * instituce zabývající se archeologií středověku, obnovou a restaurováním památek * církevní instituce, zejména v oblasti ochrany a obnovy památek a sbírkových fondů * státní správa * státní i veřejné instituce kulturního zaměření; publicistika * výzkumná činnost
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Podmínky přijímacího řízení jsou pro zahraniční studenty stejné jako pro české studenty.

Detail školy

Organizátor studia Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Adresa sídla školy Thákurova 3, 16000, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 220181244
e-mail: pr@ktf.cuni.cz
web: http://www.ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult pražské univerzity. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. Teologie jako vědecká disciplína platila od dávných dob za královnu mezi vědami. I dnes je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejiž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Teologie

0 Kč
1. Transkulturní komunikace
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
2. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
3. Sbormistrovství chrámové hudby
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
4. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
5. Náboženská výchova
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
dálkové, bakalářské
Hradec Králové
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.035s
design: widegrafik.