Historie + Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové studium)

Studium nabízí Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3 roky, 6 semestrů
Poznámka k ceně zdarma
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Studentská 84, Pardubice
Kontakt Vladislava Kerlesová, Bc.
tel: + 420 466 036 224
e-mail: vladislava.kerlesova@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Humanitní vzdělání v dvouoborové kombinaci (kombinace oborů Slavistická studia zemí Evropské unie a Historie; student se hlásí do programu Filologie), jehož koncepce vychází především z potřeb současné praxe. Cílem je poskytnout v rámci bakalářského stupně vzdělání nabídku kulturně – historicko – jazykového studia, uplatnitelného přímo v praxi ve sférách obchodních a turistických. Vzhledem ke stávající jazykové struktuře Evropské unie si může student v rámci oboru „Slavistická studia zemí EU” zvolit jako hlavní jeden ze tří jazykových modulů: 1) polský; 2) slovinský; 3) bulharský. V obsahu výuky bude položen důraz na kulturní dějiny a současné reálie příslušné země a jazyk. Součástí studia bude alespoň semestrální pobyt na příslušné zahraniční univerzitě, odpovídající jazykově hlavnímu zvolenému modulu. Struktura předmětů je celkově konstruována tak, aby student absolvoval cca výuky v rámci povinných predmětů; 1/2 rozsahu výuky může sám ovlivňovat výběrem povinně volitelných předmětů v rámci svého oboru a volitelných přednášek a seminářů, nabízených v rámci celého studijního programu, a to s přihlédnutím k příslušné dvouoborové kombinaci.

Studium je ukončeno Státní bakalářská zkouška.
Podmínky přijetí Uchazeč přikládá k přihlášce doklad o zdravotní způsobilosti absolvovat samostatně v průběhu studia semestrální stáž na vysoké škole v zahraničí. Písemná přijímací zkouška je pro tuto dvouoborovou kombinaci společná a skládá se ze tří části: a) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.), b) písemná zkouška ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a v odborné literatuře, c) písemná zkouška ověřující vybrané řečové dovednosti a znalost lexikálně gramatických struktur jednoho z níže uvedených evropských světových jazyků (angličtině, němčina, francouzština, ruština – vybraný jazyk je nutno uvést v přihlášce) Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 150.
Uplatnění absolventů Absolventi dvouoborového bakalářského studia v kombinaci „Historie – Slavistická studia zemí EU” budou připravováni především pro uplatnění v praxi: turistický průmysl, střední management v rámci firem podnikajících v příslušné jazykové oblasti; budou vybaveni praktickou znalostí jazyka a reálií příslušných zemí. Vedle aktivní znalosti některého ze světových jazyků, který zvládli jako jazyk maturitní (v jeho zdokonalování budou pokračovat i během dvouoborového bakalářského studia v rámci oboru „Historie”), budou schopni aktivně komunikovat dalším ze slovanských jazyků Evropské unie. Díky této jazykové kombinaci mohou získat uplatnění jak ve výše zmíněných domácích podnikatelských sférách, zaměřených svými aktivitami na příslušné jazykové oblasti, tak v institucích celounijních. Vedle přímého uplatnění v praxi budou mít absolventi tohoto dvouoborového bakalářského studia možnost pokračovat dále v navazujícím magisterském studiu následujícím způsobem: Mohou pokračovat na naší fakultě ve studiu historie v oboru „Kulturní dějiny” (zvláště v modulu „Soudobé dějiny”), kde by své jazykové kompetence mohli výborně uplatnit při studiu dějin střední a jihovýchodní Evropy. Zájemci o další prohloubení jazykového vzdělávání se budou moci po složení rozdílových zkoušek ucházet o přijetí k navazujícímu lingvistickému magisterskému studiu dle své specializace (polština, bulharštima, slovinština) na domácích vysokých školách, kde je takové studium akreditováno. Absolventi budou také jazykově vybaveni k tomu, aby se mohli ucházet o navazující magisterské studium společenskovědních oborů na některé ze zahraničních univerzit v zemi, jejíž jazyk si zvolili v rámci modulárního systému tohoto oboru jako hlavní.

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt na společnost tel: 466 036 224
Fax: 466 036 228
e-mail: jana.zacharova@upce.cz
web: http://www.upce.cz/ff/index.html
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Historie

0 Kč
1. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
2. Kulturněhistorická studia
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
denní, bakalářské
Třebíč
3. Historicko - literární studia
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
4. Historické vědy (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
0 Kč
5. Historické vědy - Církevní a obecné dějiny
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, doktorandské
Praha 6
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.